ANBI info
Op deze pagina vindt u info over onze ANBI status.
Hieronder vindt u onze gegevens, zoals wij deze verplicht zijn te publiceren, als zijnde een stichting die de ANBI status van de belastingdienst heeft.


NAAM EN ZETEL:
De stichting draagt de naam: STICHTING GEZAMENLIJKE GRUBBENVORSTER COLLECTE (hierna te noemen GGC).
Zij heeft haar zetel in Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas.


RSIN/fiscaal nummer Stichting GGC is: 851275254


Postadres Stichting GGC is: De Plaggenhouwer 26, 5971 LB Grubbenvorst


Doelstelling Stichting GGC: het jaarlijks organiseren van één gezamenlijke collecte in Grubbenvorst ten behoeve van landelijke fondsen voor goede doelen, ter vervanging van de individuele collectes die jaarlijks door deze fondsen worden gehouden.


Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Werkzaamheden
Stichting GGC organiseert jaarlijks een gezamenlijke collecte in Grubbenvorst. Het geld dat daarmee opgehaald wordt, wordt overgemaakt naar de landelijke fondsen voor goede doelen, waarvoor is gecollecteerd.
Manier van geld werven
In overleg met de andere dorpen binnen de gemeente Horst a/d Maas wordt (met ingang van 2014) de collecte elk jaar in week 15 gehouden.
In week 14 bezorgen vrijwilligers in Grubbenvorst huis aan huis (retour)-enveloppen met brieven. De voorzijde van deze brief bevat informatie over de collecte. Op de achterzijde van deze brief is een invullijst opgenomen met daarop alle deelnemende landelijke fondsen. Hierop kan het bedrag per fonds ingevuld worden. De invullijst kan samen met het totaalbedrag aan euro’s in de envelop worden gestopt.
In week 15 halen collectanten (vrijwilligers) de enveloppen weer op. De bewoners stoppen hun envelop in de gleuf van een afgesloten ‘ophaalemmer’, die de collectanten bij zich hebben.
De emmers worden onder toezicht geopend, waarna het geld geteld en gestort wordt bij de bank.
Vermogensbeheer
Stichting GGC beheert geen vermogen. Het geld dat bij de jaarlijkse collecte opgehaald wordt, wordt aansluitend overgemaakt naar de landelijke fondsen voor goede doelen, waarvoor is gecollecteerd. De stichting heeft een reserve van € 1.000 om mogelijke kosten voor de collecte van het jaar daarop te kunnen betalen.
Besteding van het vermogen
Zie onder ‘Vermogensbeheer’: Stichting GGC heeft geen vermogen.


De functie en namen van de bestuurders:
Voorzitter: Willy (W.A.H.) Gommans-Cornelissen, Tel. (077) 3662842
Secretaris: Linda van Mulken, Tel. (077) 3870336
Penningmeester: Dhr. Tiny Huijben, Tel. (077) 3662799Het beloningsbeleid: de bestuurders van de Stichting GGC ontvangen geen beloning en kunnen enkel een beroep doen op vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.


Verslag van de uitgevoerde activiteiten: In 2013 werd de 2e gezamenlijke collecte gehouden in Grubbenvorst. Meer dan 100 vrijwilligers uit Grubbenvorst hebben er aan meegewerkt, zodat de collecte weer zeer succesvol is verlopen.

De Commissie Publiciteit heeft in de eerste maanden van het jaar op diverse wijzen en op diverse tijdstippen 'reclame' gemaakt voor de collecte.

De Commissie Collectanten en Stratenplan regelde dat de collectanten verdeeld werden over alle straten in Grubbenvorst.

De commissie Collecte Materialen zorgde voor de bewonersbrieven en (retour)enveloppen, de afgesloten ophaalemmers en overige benodigde materialen.

Een deel van de collectanten heeft de bewonersbrieven huis aan huis bezorgd en de overige collectanten hebben de retourenveloppen een week later weer opgehaald.

De Commissie Financiën en Control was, samen met de penningmeester, verantwoordelijk voor de zorgvuldige financiële afhandeling van de collecte en de afdracht van het opgehaalde geld aan de deelnemende landelijke fondsen.

Financiële verantwoording:
Download hier het PDF bestand met de jaarstukken 2012.
Download hier het PDF bestand met de jaarstukken 2013.
Download hier het PDF bestand met de jaarstukken 2014.
Download hier het PDF bestand met de jaarstukken 2015.
Download hier het PDF bestand met de jaarstukken 2016.
Download hier het PDF bestand met de jaarstukken 2017.
Download hier het PDF bestand met de jaarstukken 2018.
Home. Volgende pagina. Gezamenlijke Grubbenvorster Collecte